MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

K.V.K.K.

MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

1 Ağustos 20222022-08-01 11:13

Değerli Müşterimiz, 

Mehmet Melih Dündar Şahıs Şirketi (BİAKIL) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  BİAKIL’ın ticari faaliyet içerisinde bulunduğu gerçek kişi müşteri olmanız sebebiyle, işleme amacı olan ticari faaliyet ve münasebetlerin kurulması, sürdürülmesi ve ifası amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu Veri Sorumlusu sıfatıyla bildiririz. 

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.  

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, tarafınıza ait kişisel veriler şunlardır: 

Bize Sağladığınız Veriler 

Kişisel Veri Kategorisi  Kişisel Verinin İçeriği 
Kimlik Verisi  Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ticaret unvanı  
İletişim Verisi  Telefon numarası (mobil), açık adres bilgisi, posta kodu, şehir, ülke, e-posta. 
Finansal Veriler  Şube kodu, hesap numarası, IBAN bilgileri gibi online ödeme için zorunlu bilgiler  
Diğer Veriler  Sipariş edilen ürün/hizmet bilgisi, fatura bilgileri. 

Otomatik Yöntemlerle Topladığımız Veriler  

Sistem Verileri IP adresiniz, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı, tarayıcı dili, etki alanı ve diğer sistem verileri ve platform türleri gibi bilgisayarınız veya cihazınızla ilgili teknik veriler. 
Kullanım Verileri  Erişilen içerikler, sayfalarda veya Hizmette geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, kullanılan özellikler, arama sorgularınız, tıklama verileriniz, tarih ve saat, yönlendiren ve Hizmetler’i kullanımınızla ilgili diğer veriler dahil Hizmetler ile etkileşiminizle ilgili kullanım istatistikleri. 
Yaklaşık Coğrafi Veriler  IP adresinize dayalı olarak otomatik şekilde toplanan ülke, şehir ve coğrafi koordinatlar gibi bilgiler dahil olmak üzere yaklaşık coğrafi konumunuz. 

Müşterilerimizin kişisel bilgileri BİAKIL tarafından faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.   

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişisel Verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,  kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve tüm bu hukuki sebeplere dayanılarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak veriler; sunucu kayıt dosyaları ve izleme teknolojileri kullanımı aracılığıyla toplanır. Bu veriler tarafımızca saklanır ve hesabınızla ilişkilendirilir.  

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz,  BİAKIL  tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan; 

  

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  

  

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Bankacılık Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer mevzuat hükümlerinin veri aktarımına izin verdiği ve/veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve vergi daireleri gibi kanunen yetkili kamu tüzel kişilerine; muhasebe yükümlülüğünü yerine getirmek adına serbest ve/veya yeminli mali müşavir ve muhasebecilere, sözleşmesel ilişkiyi yürütmek üzere bankalara, noterlere, posta ve kargo kuruluşları ile iletişim, güvenlik, veri saklama gibi hizmet aldığımız, sms, ödeme ve fatura işlemleri için işbirliği yaptığımız iş ortakları (verimor, iyzico, paraşüt) ; her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ile hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Şirket ile beraber müşterek ve müteselsil sorumlu olan şirketimizin iştiraklerine, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, hizmet sağlayıcılara ve eğitmenlerinize KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

KVKK m.11 Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Sıfatı ile Sahip Olduğunuz Haklar 

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri 

Kişisel verileriniz üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları,  BİAKIL’ın resmi e-mail adresi olan biakil@biakil.com adresine, xxx@hs1.kep.tr KEP adresine veya +90 533 599 33 26 numaralı faks adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 xxxx numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://s.biakil.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır.  

Söz konusu çerezler, 

ZORUNLU ÇEREZLER  BİAKIL’ın resmi internet sitesine erişmenize, giriş yapma veya içeriklere erişim sağlama, site güvenliğinin sağlanması, sahte girişlere karşı korunmanız, hesabınızın kötü veya yetkisiz kullanımının algılanmasına ve önlenmesine olanak tanıyan çerezlerdir.  Hizmetler’in düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitenin bazı bölümleri bozulur veya kullanılamaz.  
PERFORMANS/ANALİZ ÇEREZLERİ  Bu çerezler sayesinde BİAKIL’ın resmi internet sitesine ve uygulamalarımızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 

Çerez politikamıza bu adresten ulaşabilirsiniz. 

Bilgisayarınıza çerezler yerleştirme girişimleri hakkında size uyarı verecek şekilde web tarayıcınızda ayar yapabilir, çerez türlerini sınırlandırabilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız Hizmetler’in bazı özelliklerini veya hiçbir özelliğini kullanamayabilirsiniz ve deneyiminiz farklı ya da daha az işlevsel olabilir. 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

https://s.biakil.com/iletisim bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu biakil@biakil.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak ‘’Osmangazi Mah. Şehit Raif Özgür Sk. A Blok No: 2/A İç Kapı No: 63 Odunpazarı/ESKİŞEHİR’’ adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz. 

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu BİAKIL tarafından yerine getirilecektir.   

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” hükmü gereğince BİAKIL tarafından ücret istenebilecektir.  

VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ 

İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere BİAKIL, KVKK gereğince veri sorumlusudur. 

Veri Sorumlusu Bilgisi 

Açık Adı : MEHMET MELİH DÜNDAR ŞAHIS ŞİRKETİ 

Kısa Adı : BİAKIL  

Adres : Osmangazi Mah. Şehit Raif Özgür Sk. A Blok No: 2/A İç Kapı No: 63 Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

İnternet Sitesi : https://s.biakil.com 

İrtibat Kişisi 

Adı : Mehmet Melih  

Soyadı : Dündar 

E-posta : melih@biakil.com 

Telefon : 0549 353 91 53